Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wersja archiwalna z dnia 23.10.2013

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2013.235) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2011.206.1216) możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych.


W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze.
Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz zainteresowany "wizytą w urzędzie online". 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Sądu Rejonowego w Raciborzu: /uh9esk803d/skrytka

Aby przesłać dokumenty drogą elektroniczną obywatel musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kwestie dotyczące tego podpisu regulowane są ustawą o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, Nr 130 poz. 1450), której realizacja pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny obywatel musi zgłosić się do jednego z trzech kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji. Są nimi:

Pod wskazanymi wyżej adresami stron www zamieszczone są szczegółowe instrukcje i podręczniki jak przejść procedurę uzyskania certyfikatu kwalifikowanego w danym centrum certyfikacji.

W obecnym stanie prawnym pisma procesowewniesione drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych! 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Rejonowego w Raciborzu: dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, TXT, ODT XLS, XLSX, ODS, GIF, JPG, PNG, Tif, SVG, PDF, XML, całkowita wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekroczyć 10 MB. Dokumenty oraz załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Dokumenty elektroniczne mogą zostać doręczone po zapisaniu ich na nośniku optycznym.

Urzędowe poświadczenie odbioru może zostać zapisane na nośniku optycznym.

Podpisał: Piotr Leśniewski
Dokument z dnia: 23.10.2013
Dokument oglądany razy: 10 385
Opublikował: Adam Lukoszek
Publikacja dnia: 23.10.2013
 
wydruk z dnia: 24.02.2020 // www.raciborz.sr.gov.pl