Osoby niepełnosprawne

Wersja archiwalna z dnia 26.04.2019

INFORMACJE OGÓLNE

Sąd Rejonowy w Raciborzu informuje osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnością oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, że w sytuacji wezwania do Sądu na rozprawę osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej może ona skontaktować się - telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej - z sekretariatem właściwego Wydziału albo z Biurem Obsługi Interesantów i przekazać Sądowi informację, że na rozprawę została wezwana osoba niepełnosprawna. Informacja taka pozwoli przygotować dla rozpoznania sprawy odpowiednią salę rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie skomplikowane, jak również, w razie istnienia takowej konieczności, zadbać Sądowi o zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej po terenie budynku Sądu.

INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO

Sąd Rejonowy w Raciborzu informuje że posiada wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych umożliwiające sprawne poruszanie się po całym budynku:

Z uwagi na fakt, iż pomiędzy poszczególnymi sekcjami Sądu znajdują się na korytarzach duże drzwi, których tylko jedno skrzydło jest otwarte, a ponadto zastosowano w nich automat zamykający zaleca się, by osoby mające trudności w poruszaniu zwróciły się do ochrony budynku o pomoc w otwarciu drzwi i dojściu do właściwego wydziału.

 

INFORMACJE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą kontaktować się z Sądem Rejonowym w Raciborzu w następujący sposób:

  1. wysyłając pismo  na adres: Sąd Rejonowy w Raciborzu, ul. Nowa 29, 47-400 Racibórz,
  2. wysyłając maila na adres: boi@raciborz.sr.gov.pl
  3. osobiście w siedzibie sądu w godzinach urzędowania.

W  oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 j.t) w kontakcie z sądem osoba niesłysząca lub słabo słysząca może skorzystać z :

Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje, które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 j.t) obowiązek zapewnienia świadczenia usług tłumacza języka migowego spoczywa na organach administracji publicznej. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie organów określonych w art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 ze zm.).

Zgodnie ze wskazaną definicją organami administracji publicznej są ministrowie, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2 tej ustawy.
Biorąc pod uwagę powyższe, sądy, jako organy sądownictwa, nie są organami administracji publicznej, w związku z czym nie mają obowiązku zapewniania usług tłumacza języka migowego.

 

INFORMACJE DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH

Korzystając z przycisków w prawym górnym rogu strony można zwiększyć kontrast oraz powiększyć wyświetlaną czcionkę w zależności od potrzeb.

 

PARKOWANIE

Sąd nie zapewnia miejsc parkingowych dla petentów, jednakże w najbliższym sąsiedztwie Sądu znajduje się duży Parking przy placu Długosza, na którym wydzielono osobne miejsca parkingowe także dla osób niepełnosprawnych. Parkowanie na nich jest bezpłatne.

Parkowanie wzdłuż ulicy Nowej jest odpłatne. Natomiast parkowanie na ulicy Opawskiej jest bezpłatne przez 2 godziny od momentu zaparkowania pod warunkiem umieszczenia za przednią szybą karty parkingowej.

Podpisał: Piotr Leśniewski
Dokument z dnia: 19.06.2013
Dokument oglądany razy: 3 365
Opublikował: Adam Lukoszek
Publikacja dnia: 26.04.2019
 
wydruk z dnia: 24.02.2020 // www.raciborz.sr.gov.pl