Opłaty sądowe

Wersja archiwalna zmieniona dnia 07.01.2015.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Określa je ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28.07.2005r. (Dz. U. 167/05 poz 1398).

 

Opłaty i niektóre koszty sądowe zgodnie z wezwaniem do zapłaty, grzywny, prosimy uiszczać na podane poniżej konto:

 • Konto dochodów budżetowych (opłaty związane z obsługą Ksiąg Wieczystych, wpłaty z tytułu opłat sądowych, koszty i grzywny sądowe):
  NBP o/o Katowice: 73 1010 1212 3061 1522 3100 0000
 • Konto sum depozytowych (kaucje, wadia, poręczenia majątkowe zabezpieczenia majątkowe oraz sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym:
  Nowe numery kont dla sum depozytowych ważne od 01.01.2015r.
  waluta PLN, BGK o/o Katowice: 70 1130 1017 0021 1000 5490 0004
  waluta USD, BGK o/o Katowice: 43 1130 1017 0021 1000 5490 0005
  waluta EUR, BGK o/o Katowice: 27 1130 1017 0021 1000 5490 0002
  waluta CHF, BGK o/o Katowice: 54 1130 1017 0021 1000 5490 0001
  waluta GBP, BGK o/o Katowice: 97 1130 1017 0021 1000 5490 0003

 • Konto sum na zlecenie (zaliczki na biegłych sądowych, kuratorów, tłumaczy przysięgłych, badania DNA itp.):
  NBP o/o Katowice: 62 1010 1212 3061 1513 9120 0000

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi pismo podlegające opłacie, lub powodujące wydatki, chyba że ustawa o kosztach sądowych stanowi inaczej. Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Opłata sądowa może być stała, stosunkowa lub podstawowa.

Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, przy czym nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 100 000 zł.

Opłata tymczasowa wynosi od 30 zł do 1000 zł i jest ona pobierana w sprawach o prawo majątkowe, w których wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili wszczęcia postępowania.

Opłata podstawowa wynosi 30 zł i pobiera się ją w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej, stanowi ona minimalną opłatę, którą strona obowiązana jest uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej i jest ona pobierana także od podlegających opłacie pism, wnoszonych przez stronę zwolnioną od kosztów sądowych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Opłata stała pobierana jest we wskazanych w ustawie sprawach o prawa majątkowe oraz w sprawach o prawa niemajątkowe - w jednakowej wysokości niezależnie od wartości przedmiotu sporu (postępowania) zaskarżenia.

Przykłady opłat stałych
Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku 40 zł
Wniosek w sprawie o dział spadku 500 zł
- jeżeli zawiera zgodny projekt działu spadku 300 zł
- jeżeli dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności 1000 zł
- jeżeli zawiera zgodny projekt działu spadku, zniesienia współwłasności 600 zł
Wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (za oświadczenie 1 osoby) 50 zł
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po jednym spadkobiercy (zmarłym) 50 zł
Wniosek w sprawie o zezwolenie na zawarcie małżeństwa 100 zł
Wniosek w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami 1000 zł
- jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku 300 zł
- Wniosek w sprawie o ustanowienie drogi koniecznej 200 zł
Wniosek w sprawie stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie 200 zł
Wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie 2000 zł
Wniosek w sprawie o zniesienie współwłasności 1000 zł
- jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności 300 zł
Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym
Sprostowanie oznaczenia nieruchomości (położenia, powierzchni, sposobu korzystania 60 zł
Założenie księgi wieczystej 60 zł
Odłączenie nieruchomości lub jej części 60 zł
Wpis własności, użytkowania wieczystego 200 zł
Wpis użytkowania służebności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, hipoteki 200 zł
Wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha 150 zł
Wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu, działu spadku, zniesienia współwłasności (niezależnie od liczby udziałów w tych prawach) 150 zł
Zmiana treści służebności, użytkowania, hipoteki 150 zł
Wpis hipoteki łącznej (jedna opłata, choćby wniosek obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą) 200 zł
Wykreślenie wpisu połowa opłaty pobranej za wpis
Wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami 150 zł
Pozwy
Pozew o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł
Pozew o naruszenie posiadania 200 zł
Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 200 zł
Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej 200 zł
Pozew w postępowaniu uproszczonym
jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi do 2000 zł 30 zł
jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi od 2000 - 5000 zł 100 zł
jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi od 5000 - 7500 zł 250 zł
jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi ponad 7500 zł 300 zł
Skargi
Skarga na czynności komornika 100 zł

Opłaty kancelaryjne:


Na postawie art. 77 ust. 1 w/w ustawy opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:
1) poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
2) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
3) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
4) zaświadczenia
- pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

Jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości.

Opłatę, o której mowa w ust. 1, pobiera się od wniosku o odpis księgi wieczystej, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

 

Ponadto opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 1 złotego za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

 Koszty w sprawach karnych

Określa je ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U.83.49.223)

Przykładowe opłaty w sprawach karnych wynoszą:

w razie skazania karę pozbawienia wolności:

1) do 3 miesięcy - 60 zł,
2) do 6 miesięcy - 120 zł,
3) do 1 roku - 180 zł,
4) do 2 lat - 300 zł,
5) do 5 lat - 400 zł,
6) do 15 lat albo 25 lat - 600 zł.

w razie skazania na karę grzywny:

- 10 %, nie mniej jednak niż 30 zł, a w razie orzeczenia grzywny obok kary pozbawienia wolności - 20 % od kwoty wymierzonej grzywny.
W razie orzeczenia grzywny na podstawie art. 71 § 1 Kodeksu karnego 10 % od kwoty wymierzonej grzywny, nie mniej jednak niż 30 zł.
- w przypadku odstąpienia od wymierzenia kary, odstąpienia od wymierzenia kary i poprzestania na wymierzeniu środka karnego albo zamiast kary zastosowania na podstawie art. 10 § 4 Kodeksu karnego środka wychowawczego albo poprawczego - 30 zł.
- w razie orzeczenia kary łącznej opłatę wymierza się od tej kary. Jeżeli kara łączna została orzeczona wyrokiem łącznym, odrębnej opłaty od tej kary nie pobiera się.
- w razie warunkowego umorzenia postępowania - od 60 zł do 100 zł.

Opłaty od następujących wniosków i próśb:


1) od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł,
2) od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu - 60 zł,
3) od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie - 45 zł,
4) od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty - 2 % od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,
5) od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł,
6) od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności - 45 zł,
7) od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł,
8) od ponownej prośby o ułaskawienie - 45 zł,
9) od wniosku o wznowienie postępowania - 150 zł.Koszty w sprawach nieletnich

Określa je rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.90.1009) w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich.

Przykładowe opłaty w sprawach nieletnich:

- Należność zryczałtowana w stosunku miesięcznym wynosi:


1) z tytułu pobytu nieletniego w policyjnej izbie dziecka, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, placówce opiekuńczo-wychowawczej zapewniającej opiekę całodobową, ośrodku szkolno-wychowawczym, domu pomocy społecznej lub rodzinie zastępczej - 50% kwoty bazowej dla sądowych kuratorów zawodowych, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa, zwanej dalej "kwotą bazową",
2) z tytułu pobytu nieletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej zapewniającej opiekę dzienną - 20% kwoty bazowej,
3) z tytułu pobytu nieletniego w ośrodku kuratorskim - 10% kwoty bazowej,
4) z tytułu nadzoru kuratora - 5% kwoty bazowej.

- Z tytułu:

niepełnego miesiąca pobytu nieletniego w policyjnej izbie dziecka, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, placówce opiekuńczo-wychowawczej, ośrodku szkolno-wychowawczym, domu pomocy społecznej lub rodzinie zastępczej, albo wykonywanego nadzoru kuratora, osoby zobowiązane do ponoszenia kosztów postępowania uiszczają część należności zryczałtowanej proporcjonalnie do okresu pobytu nieletniego lub czasu wykonywania nadzoru przez kuratora, nie mniej jednak niż za 1 dzień.

- Należność zryczałtowana w razie zastosowania środka wychowawczego określonego w art. 6 pkt 1, 2, 3, 4, 7 i 8 i w art. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także w przypadku umorzenia postępowania w sprawie nieletniego na tej podstawie, że orzeczenie środków wychowawczych lub poprawczych jest niecelowe, w szczególności ze względu na orzeczone już środki w innej sprawie, wynosi - 5% kwoty bazowej.

- Należność zryczałtowana z tytułu postępowania odwoławczego w razie nieuwzględnienia apelacji wniesionej przez nieletniego, rodziców lub opiekuna nieletniego albo jego obrońcę wynosi - 10% kwoty bazowej.

- Należność zryczałtowana za badanie i sporządzenie opinii o nieletnim w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym wynosi - 15% kwoty bazowej.


Pozostałe informacje dotyczące opłart sądowych znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Piotr Leśniewski
Dokument z dnia: 19.03.2014
Dokument oglądany razy: 10 020
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 07.01.2015
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry